Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2020 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:

 

Plavci PBPO úspešní na ORCA CHILDREN´S CUPe.

 

Veľká cena Slovenska v plávaní

 

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Májová vlnka 2019

Už po 13-ty krát sa stretli nádejní plavci v Považskej Bystrici 1. mája na plaveckých pretekoch Májová vlnka 2019 zameraných najmä na tých mladších (10  roční a mladší). Pretek zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou MŠK PB. Podujatie tradične zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Vzhľadom na veľký nárast počtu detí, ktoré sa nielen súťažne, ale aj rekreačne venujú plávaniu,  sa usporiadateľ rozhodol mierne upraviť formát preteku: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré plávajú na bazéne v Považskej Bystrici. Znamená to nielen našim výkonnostným plavcov z Považskobystrického plaveckého oddielu (cca 50 detí), ale aj deťom z plaveckej školy (cca 150 detí - ktorá je jednak klubovou prípravkou a jednak slúži pre deti, ktoré chcú plávať len rekreačne, prípadne kondične, i zdravotne). Zároveň sme zapojili aj deti športových plaveckých tried zo 6. ZŠ, ktorej garantom sme v spolupráci zo SPF a Mestom PB. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Výsledkom je 76 domácich pretekárov prevažne zo športových tried a z plaveckej školy, ktorých doplnili mladší pretekári z klubu a pre ktorých to boli prvé ozajstné plavecké preteky. Vekové kategórie sme preto otvorili aj pre starších. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu bazénu sme si prizvali kluby z horného Považia – z Trenčína, Púchova a Žiliny. Výsledkom sú nakoniec štyri zúčastnené kluby a celkovo 140 detí. Každý účastník si od nás za svoje výkony odniesol medailu a drobnú pozornosť. Okrem toho bolo pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie.“ Ingrid Draková, spoluorganizátor preteku.   

Podujatie otvorili príhovorom a privítaním účastníkov primátor mesta p. Karol Janas  s riaditeľom preteku p. Karlom Procházkom. Oficiálne pretek zahájil p. MUDr. Igor Steiner, MPH, primár nemocnice v PB, ktorí tiež prišiel podporiť mladých pretekárov. Deti pretekali na oficiálnej poloautomatickej časomiere v open kategóriach v vo všetkých plaveckých spôsoboch (delfín, znak, prsia, kraul) na 25 m a 50 m tratiach. Na regulárnosť dohliadal hlavný rozhodca p. Miroslav Soško s licenciou FINA (najvyššia rozhodcovská trieda medzinárodnej plaveckej federácie). Na záver pretekov boli medailou odmenení všetci zúčastnení plavci.  

„Myslím, že sme to opäť zvládli dobre. Odmenou sú pre nás usmiate a šťastné tváre detí. Som veľmi rád, že nám mesto PB v osobe p. primátora opäť vyšlo v ústrety. Taktiež riaditeľovi MŠK p. Ing. Ľubomírovi Kubovičovi a vedúcej plavárne p. Mgr. Miriam Jarošovej za pomoc a ústretovosť. Zároveň chcem srdečne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii preteku,“ dodal na záver riaditeľ preteku p. Procházka.