Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Májová Vlnka 2022 – 17.11.2022

Už po 15-ty krát sa po ročnej  pauze stretli nádejní plavci z horného Považia v Považskej Bystrici v netradičnom termíne 17.11.2022 pretekoch Májová vlnka 2022. Preteky sú tradične zameraných najmä na tých mladších a ale aj začínajúcich plavcov. Preteky zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou MŠK PB. Podujatie tradične zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Podujatie otvorili príhovorom a privítaním účastníkov riaditeľ MŠK PB p. Ing. Ľubomír Kubovič s riaditeľom pretekov p. Karlom Procházkom. Deti pretekali v open kategóriách  vo všetkých plaveckých spôsoboch (delfín, znak, prsia, kraul) na 25 m a 50 m tratiach. Na regulárnosť dohliadal hlavný rozhodca p. Rudolf SALCER s licenciou FINA (najvyššia rozhodcovská trieda medzinárodnej plaveckej federácie). Na záver pretekov boli medailou odmenení všetci zúčastnení plavci.  

Vzhľadom na veľký nárast počtu detí, ktoré sa nielen súťažne, ale aj rekreačne venujú plávaniu,  sa usporiadateľ rozhodol dodržať formát preteku: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré plávajú na bazéne v Považskej Bystrici. Znamená to nielen našim výkonnostným plavcov z Považskobystrického plaveckého oddielu (cca 30 detí), ale najmä deťom zo športovej prípravky (cca 180 detí - ktorá je jednak klubovou prípravkou a jednak slúži pre deti, ktoré chcú plávať len rekreačne, prípadne kondične, i zdravotne). Zároveň sme zapojili aj deti športových plaveckých tried zo 6. ZŠ, ktorej garantom sme v spolupráci zo SPF a Mestom PB. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Výsledkom je 90 domácich pretekárov prevažne zo športových tried a z plaveckej školy, ktorých doplnili mladší pretekári z klubu a pre ktorých to boli prvé ozajstné plavecké preteky. Vekové kategórie sme preto otvorili aj pre starších. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu bazénu sme si prizvali kluby z horného Považia – z Trenčína, Púchova a Žiliny. Výsledkom sú nakoniec štyri zúčastnené kluby a celkovo 140 detí. Každý účastník si od nás za svoje výkony odniesol medailu.“ skonštatoval  Dušan Novák, predseda PBPO.

 „Myslím, že sme to opäť zvládli dobre. Odmenou sú pre nás usmiate a šťastné tváre detí. Som veľmi rád, že nám mesto PB v osobe p. primátora opäť vyšlo v ústrety. Taktiež riaditeľovi MŠK p. Ing. Ľubomírovi Kubovičovi a vedúcej plavárne p. Mgr. Miriam Jarošovej za pomoc a ústretovosť. Zároveň chcem srdečne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii pretekov,“ dodal na záver riaditeľ pretekov p. Procházka.