Dotácia 400,- eur z rozpočtu mesta Považská Bystrica  na činnosť bola použitá v roku 2023 úhradu časti registračných poplatkov do Slovenskej plaveckej federácie a úhradu časti nákladov pri organizovaní 15. ročníka Májovej vlnky.

Májová vlnka 2023

PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica

-------------------------------------------

Odkazy

Májová Vlnka 2023 – 01.05.2023

Už po 16-ty krát sa po ročnej  pauze stretli nádejní plavci z horného Považia v Považskej Bystrici v netradičnom termíne 01.05. pretekoch Májová vlnka 2023. Preteky sú tradične zameraných najmä na tých mladších a ale aj začínajúcich plavcov. Preteky zorganizoval Považskobystrický plavecký oddiel s podporou MŠK PB. Podujatie tradične zaštítil primátor mesta Považská Bystrica Doc. PhDr., PaedDr. Karol Janas, PhD.

Podujatie otvorili príhovorom a privítaním účastníkov viceprimátor PB MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ MŠK PB p. Ing. Ľubomír Kubovič s riaditeľom pretekov p. Karlom Procházkom. Na úvod organizátor odmenil najmladšiu účastníčku Tamarku Gabkovú (6 rokov). Taktiež sa poďakoval odchádzajúcemu riaditeľovi MŠK PB za dlhoročnú výbornú spoluprácu a ústretovosť medzi plaveckým klubom a vedením MŠK PB.

Deti pretekali v open kategórii  vo všetkých plaveckých spôsoboch (delfín, znak, prsia, kraul) na 25 m a 50 m tratiach. Na regulárnosť dohliadal hlavný rozhodca p. Miroslav Soško s licenciou FINA (najvyššia rozhodcovská trieda medzinárodnej plaveckej federácie). Na záver pretekov boli medailou odmenení všetci zúčastnení plavci. 

Vzhľadom na veľký nárast počtu detí, ktoré sa nielen súťažne, ale aj rekreačne venujú plávaniu,  sa usporiadateľ rozhodol dodržať formát preteku: „Chceli sme dať priestor najmä deťom, ktoré trénujú pravidelne na bazéne v Považskej Bystrici a so športovým plávaním začínajú. Ide najmä o  deti z plaveckej školy, ktorá je jednak klubovou prípravkou a jednak slúži pre deti, ktoré chcú plávať zdravotne,  rekreačne prípadne kondične.  Zároveň sme zapojili aj deti športových plaveckých tried zo 6. ZŠ, ktorej garantom sme v spolupráci zo SPF a Mestom PB. Keďže sa jednalo o oficiálne preteky museli sme vybrať deti, ktoré už naozaj technicky zvládajú plávanie podľa pravidiel. Výsledkom bolo 58 domácich pretekárov prevažne z plaveckej školy Považskobystrického plaveckého oddielu. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu bazénu sme si prizvali kluby z horného Považia – z Trenčína a Púchova. Celkovo sme stihli takmer 500 štartov v podaní 120 detí vo veku od 6 – 12. rokov. Každý účastník si od nás za svoje výkony odniesol medailu.“ skonštatoval  Dušan Novák, predseda PBPO.

 „Myslím, že sme to opäť zvládli dobre. Výbornú atmosféru vytvorili rodičia detí a profesionálne pracujúci rozhodcovský zbor pod vedením p. Miroslava Soška (dlhodobo najskúsenejšieho rozhodcu na Slovensku) . Odmenou sú pre nás usmiate a šťastné tváre detí, na ktorých je vidieť že s chuťou robia to čo ich baví. Som veľmi rád, že spolupráca s mestom a osobitne p. primátorom Karolom Janasom prináša tieto pozitívne aspekty nielen športovej ale i zdravotnej činnosti nášho klubu. Poďakovanie taktiež patrí riaditeľovi MŠK p. Ľubomírovi Kubovičovi a vedúcej plavárne p. Miriam Jarošovej za pomoc a ústretovosť. Zároveň chcem srdečne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii pretekov,“ dodal na záver riaditeľ pretekov p. Procházka.

 

Viac foto nájdete tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975671890540717&type=3